Cơ sở pháp lý

Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị doanh nghiệp Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể theo Quyết định số 04/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 5/1/2022 về việc cho phép thành lập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị doanh nghiệp Việt Nam.

Xem thêm Đại Hội Thành Lập VNIDA

 

 

Quyết định số 702/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 16/09/2022 về việc Phê duyệt Điều lệ Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị doanh nghiệp Việt Nam.

 

Xem thêm Điều lệ Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị doanh nghiệp Việt NamClick vào đây

 

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam