GIỚI THIỆU VNIDA

Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA) là một Hiệp hội nghề nghiệp được Bộ Nội vụ cấp phép hoạt động trên phạm vi toàn quốc (Thành lập theo Quyết định số 04/QĐ-BNV ngày 5/1/2022), VNIDA đại diện cho các thành viên độc lập HĐQT cũng như các Thành viên HĐQT tại Việt Nam. Với Sứ mệnh thúc đẩy các thông lệ tốt nhất về quản trị công ty nhằm nâng cao giá trị của các thành viên độc lập và hiệu quả của hội đồng quản trị thông qua việc kết nối, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời bảo vệ lợi ích của hội viên nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, độc lập, minh bạch và liêm chính của các thành viên độc lập hội đồng quản trị… Xem thêm

Tầm nhìn của VNIDA là trở thành cộng đồng hàng đầu của các thành viên độc lập hội đồng quản trị và thành viên hội đồng quản trị tại Việt Nam.

Sứ mệnh của VNIDA là thúc đẩy các thông lệ tốt nhất về quản trị công ty nhằm nâng cao giá trị của các thành viên độc lập và hiệu quả của hội đồng quản trị thông qua việc kết nối, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời bảo vệ lợi ích của hội viên nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, độc lập, minh bạch và liêm chính của các thành viên độc lập hội đồng quản trị.

  • Hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi của các thành viên độc lập hội đồng quản trị
  • Thúc đẩy các thông lệ tốt nhất về quản trị doanh nghiệp và vai trò lãnh đạo của hội đồng quản trị
  • Xây dựng và bồi dưỡng các tiêu chuẩn chuyên môn và đạo đức cho các thành viên độc lập hội đồng quản trị
  • Cung cấp các chương trình đào tạo thực hành, tổ chức các diễn đàn và nghiên cứu để thúc đẩy tính chuyên nghiệp của thành viên độc lập hội đồng quản trị, cải thiện tính bền vững của doanh nghiệp, và củng cố lòng tin của các cổ đông và các bên có liên quan
  • Cung cấp một nền tảng hiệu quả cho việc kết nối và tạo các cơ hội cho các thành viên độc lập hội đồng quản trị

Ban Chấp hành

Hội đồng Cố vấn

Hội viên mới

Mục tiêu Nhiệm kỳ I (2022-2027)

0

Hội viên Tổ chức

0

Hội viên Cá nhân

0

Hội thảo/ Hội nghị

0

Chứng nhận CIDP

Tin tức