GIỚI THIỆU VNIDA

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ theo Quyết định số 04/QĐ-BNV ngày 5/1/2022 về việc cho phép thành lập Hội Thành viên độc lập Hội đồng quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA), ngày 28/4/2022, VNIDA đã tổ chức thành công đại hội thành lập chính thức ra mắt các thành viên.

Đây là một sự kiện quan trọng, đánh dấu một cột mốc lớn đối với tất cả các thành viên của Hội, những người đã cùng chung mục tiêu, chí hướng, cùng đồng hành phát triển cho sứ mệnh của VNIDA.

VNIDA xác định sứ mệnh thúc đẩy các thông lệ tốt nhất về quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao giá trị của các thành viên độc lập và hiệu quả của hội đồng quản trị. Sứ mệnh này được thực hiện thông qua việc kết nối, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời bảo vệ lợi ích của hội viên nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, độc lập, minh bạch và liêm chính của các thành viên độc lập hội đồng quản trị… Xem thêm

Tầm nhìn của VNIDA là trở thành cộng đồng hàng đầu của các thành viên độc lập hội đồng quản trị và thành viên hội đồng quản trị tại Việt Nam.

Sứ mệnh của VNIDA là thúc đẩy các thông lệ tốt nhất về quản trị công ty nhằm nâng cao giá trị của các thành viên độc lập và hiệu quả của hội đồng quản trị thông qua việc kết nối, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời bảo vệ lợi ích của hội viên nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, độc lập, minh bạch và liêm chính của các thành viên độc lập hội đồng quản trị.

  • Hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi của các thành viên độc lập hội đồng quản trị
  • Thúc đẩy các thông lệ tốt nhất về quản trị doanh nghiệp và vai trò lãnh đạo của hội đồng quản trị
  • Xây dựng và bồi dưỡng các tiêu chuẩn chuyên môn và đạo đức cho các thành viên độc lập hội đồng quản trị
  • Cung cấp các chương trình đào tạo thực hành, tổ chức các diễn đàn và nghiên cứu để thúc
    đẩy tính chuyên nghiệp của thành viên độc lập hội đồng quản trị, cải thiện tính bền vững của doanh nghiệp, và củng cố lòng tin của các cổ đông và các bên có liên quan
  • Cung cấp một nền tảng hiệu quả cho việc kết nối và tạo các cơ hội cho các thành viên độc
    lập hội đồng quản trị
Mục tiêu Nhiệm kỳ I (2022-2027)

0

Hội viên Tổ chức

0

Hội viên Cá nhân

0

Hội thảo/ Hội nghị

0

Chứng nhận CIDP

Tin tức