Đỗ Lê HùngTVĐL, CT UBKT Vinamilk

Work Experience

  • Ông Đỗ Lê Hùng hiện là Thành viên Độc lập HĐQT, Chủ tịch Uỷ Ban Kiểm toán – Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk (từ tháng 04 năm 2017 đến nay)
  • Phó trưởng Tiểu ban Kiểm toán – HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark, đồng thời Ông là Thành viên Độc lập HĐQT cho nhiều doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam như:
  • Thành viên Độc lập HĐQT – Công ty Cổ phần GTNFoods,
  • Thành viên Độc lập HĐQT, Trưởng Tiểu ban Kiểm toán – Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam – Sotrans (từ tháng 09 năm 2019 đến nay)
  • Thành viên Độc lập HĐQT, Trưởng Tiểu ban Kiểm toán – Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Bất động sản An Gia (từ tháng 09 năm 2019 đến nay)
  • Thành viên Độc lập HĐQT, Trưởng Tiểu ban Kiểm toán – Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang – DHG Pharma (từ tháng 06 năm 2019 đến nay)
  • Thành viên HĐQT, Viện Thành viên HĐQT Việt nam – VIOD (từ tháng 04/2018 đến nay)
  • Giám đốc Kiểm toán và Kiểm soát nội bộ – Big C Việt Nam (từ 2008 đến 2016)
  • Phó Vụ trưởng – Kho Bạc Nhà nước – Bộ Tài chính (từ 2002 đến 2007)
  • Chuyên viên, chuyên viên chính – Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính (từ 1991 đến 2002)

VNIDA membership offers critical knowledge resources, exclusive networking and professional development training to enable directors to make informed decisions. Join us and be recognised as a member of Vietnam Independent Directors Association.