Survey – Professional & Technical Committee

Khảo sát cam kết tham gia Ủy ban Chuyên môn – Kỹ thuật (Tháng 04/2023)

(Private & Confidential) – không chia sẻ nội dung cho người khác không trong danh sách ứng viên UB CM-KT

Mục tiêu Chung:

  • Đề xuất, góp ý và giám sát các nội dung chuyên môn theo các thông lệ và quy định về quản trị công ty trong các sự kiện, hội thảo, các ấn bản/chia sẻ truyền thông của VNIDA;
  • Xây dựng và đề xuất khung chương trình và các chủ đề cập nhật, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn theo chuyên đề hoặc định kỳ cho các thành viên độc lập HDQT chuyên nghiệp, các hội viên VNDIA;
  • Phối hợp với các Ủy ban chuyên trách VNIDA tổ chức lấy ý kiến, đề xuất các nội dung, các góp ý chuyên môn liên quan đến các thông lệ và các quy định pháp lý về quản trị công ty với cơ quan quản lý nhà nước, quản lý thị trường;
  • Phối hợp/Hỗ trợ công tác giám sát chất lượng hành nghề và tuân thủ các quy định về năng lực, đạo đức và chuyên môn của hội viên của VNIDA và/hoặc của cơ quan quản lý nhà nước, quản lý thị trường khi có yêu cầu;

Điều kiện và Nguyên tắc tham gia:

  • Có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn phù hợp với các mục tiêu chung và mục tiêu ngắn hạn của UB CM-KT, đặc biệt là hiểu biết về quản trị công ty theo thông lệ và quy định;
  • Có cam kết về thời gian cá nhân để tham gia thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo các kế hoạch và thời hạn đề ra;
  • Có khả năng tìm kiếm, chia sẻ các nguồn tài liệu tham khảo và các nguồn lực hỗ trợ nhằm đạt được các mục tiêu và ưu tiên của UB CM-KT;
  • Có khả năng thuyết trình và bảo vệ các quan điểm chuyên môn đề xuất, nhận diện và phản biện các quan điểm chuyên môn khác biệt với các quy định và/hoặc thông lệ;
  • Đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, tính chính trực và tính chịu trách nhiệm trong vai trò thành viên UB CM-KT và các quy định của VNIDA.

Khảo sát cam kết tham gia Ủy ban Chuyên môn – Kỹ thuật

04hrs/ Tuần08hrs/ Tuần12hrs/ Tuần
04hrs/ Tuần
08hrs/ Tuần
12hrs/ Tuần
24hrs/ Tháng32hrs/ Tháng40hrs/ Tháng
24hrs/ Tháng
32hrs/ Tháng
40hrs/ Tháng