ỦY BAN CHUYÊN MÔN VÀ KỸ THUẬT
HỘI THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (VNIDA)

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2023

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Click vào đây để Download file PDF

Trở thành Hội viên VNIDA

VNIDA hân hoan chào đón Quý Ông/ Bà đáp ứng tiêu chuẩn/ điều kiện gia nhập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam